Όροι χρήσης

1) Στοιχεία αναγνώρισης

Βρίσκεστε στον ιστότοπο www.isdin.com/eng ιδιοκτησία της ISDIN, S.A. (εφεξής “ISDIN”). Η ISDIN είναι Ισπανική εμπορική οντότητα με έδρα την La Calle ProvenΑals, αριθ. 33, 08019, Βαρκελώνη, με αριθμό φορολογικού μητρώου εταιρειών. Α-08.291.924, και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Βαρκελώνης τόμος 2,066, φύλλο 18, φύλλο αρ. Β-34.314. Ο αριθμός επικοινωνίας της ISDIN είναι + 34 932402020 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας είναι consultas@isdin.com

2) Αποδοχή από τους χρήστες

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής οι “Όροι”) διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση τoυ ιστότοπου www.isdin.com (εφεξής “ιστός” ή “ιστότοπος”) που διαθέτει η ISDIN στους χρήστες του Διαδικτύου. Χρήστης σημαίνει οποιοσδήποτε επισκέπτεται, περιηγείται, χρησιμοποιεί ή συμμετέχει στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ιστότοπου. Η πρόσβαση στον ίδιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων. Μέσω του ιστότοπου, η ISDIN μπορεί να προσφέρει προσωρινές υπηρεσίες προώθησης ή ενέργειες που θα διέπονται, με τους δικούς τους συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα γνωστοποιούνται στους χρήστες σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Εάν οι ειδικοί όροι που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν συγκεκριμένο θέμα, θα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών, θα ισχύουν οι ειδικοί όροι.

3) Πρόσβαση στον ιστότοπο και στους κωδικούς πρόσβασης

Σε γενικές γραμμές, δεν απαιτείται προηγούμενη συνδρομή ή εγγραφή του χρήστη για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, παρά το γεγονός ότι για την χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή περιεχομένου της ίδιας, η εν λόγω συνδρομή ή εγγραφή θα είναι απαραίτητη. Το γεγονός ότι απαιτείται συνδρομή ή εγγραφή για οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου, τα δεδομένα χρήστη που λαμβάνονται μέσω της εν λόγω συνδρομής ή εγγραφής θα προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης που επιλέγονται από τους ίδιους τους χρήστες. Είναι ευθύνη του χρήστη να μην αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης και να τον προστατεύσει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την ISDIN για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας σχετικά με την υπηρεσία του ιστότοπου, την οποία ο χρήστης έχει λάβει γνώση. Η ISDIN θα λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία ή / και την πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα δεδομένα, σύμφωνα με εκείνη που θεσπίζει η Ισπανική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ISDIN δεν θα λογοδοτεί στους χρήστες για την αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους για λόγους που δεν αποδίδονται άμεσα στην ISDIN ούτε για τον τρόπο με τον οποίο τα τρίτα μέρη που δεν συνεργάζονται με την ISDIN χρησιμοποιούν τα εν λόγω δεδομένα. Παρά τα παραπάνω, μόνο χρήστες που είναι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων στον ιστότοπο.

4) Η σωστή χρήση του ιστότοπου

Η ISDIN μπορεί να θέτει στη διάθεση των χρηστών, είτε στον ιστότοπο είτε σε δορυφορικές ιστοσελίδες που ανήκουν στην ISDIN, διαδραστικές περιοχές όπως blogs, forum και περιοχές επικοινωνίας μεταξύ εγγεγραμμένων χρηστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς σχετικούς με την υγεία, γνώσεων και συζητήσεων με βάση την ατομική προσωπική εμπειρία. Εν προκειμένω, πρέπει να τηρούνται πάντοτε τα εξής: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των άλλων προς τους οποίους γίνεται η αναφορά · Χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες όρους, την ορθή πρακτική και δημόσια τάξη · Μην εκφράζετε πολιτικές ή ξενοφοβικές απόψεις · Να απαντάτε πάντοτε με σεβασμό στις απόψεις και τα σχόλια των άλλων · Να αποφεύγετε καταχρηστικές, δυσφημιστικές ή απειλητικές παρατηρήσεις ή σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα · Να μην κάνετε ψευδείς, ανακριβείς ή εσφαλμένες δηλώσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ISDIN, την εκτελεστική επιτροπή, τους υπαλλήλους του, τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του · Μην παρουσιάζετε τα κείμενα, τα υλικά ή τις απόψεις άλλων ως δικά σας που ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπουν τους άλλους. Εικόνες τρίτων (ηλικιωμένων ή νεότερων) χωρίς να έχουν προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή τους και χωρίς να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. · Μην καταστρέφετε, αλλάζετε, απενεργοποιείτε ή βλάπτετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δεδομένα, τα προγράμματα ή τα ηλεκτρονικά έγγραφα που βρίσκονται στον ιστότοπο. Μην παρεμποδίζετε την πρόσβαση άλλων χρηστών μέσω της μαζικής κατανάλωσης πόρων πληροφορικής που παρέχονται από την ISDIN ή να πραγματοποιείτε ενέργειες που βλάπτουν, διακόπτουν ή δημιουργούν σφάλματα στα εν λόγω συστήματα ή υπηρεσίες. Μη δημιουργείτε λογαριασμούς χρηστών με ψευδή δεδομένα ή για λογαριασμό τρίτων που δεν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. · Μην εισάγετε προγράμματα, ιούς, μακροεντολές, μικροεφαρμογές, στοιχεία ελέγχου ActiveX ή οποιαδήποτε άλλη λογική συσκευή ή ακολουθία χαρακτήρων που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα συστήματα πληροφορικής της ISDIN ή τρίτων. Επιπλέον, η ISDIN διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει μονομερώς τα σχόλια και / ή τις φωτογραφίες που φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου, όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα σχόλια ή / και οι φωτογραφίες παραβιάζουν μια νομική διάταξη, παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή χρησιμοποιούνται για (SPAM) ή όταν το κρίνει κατάλληλο. Κάθε επανάληψη ή σοβαρή παράβαση των όρων που περιγράφονται ή παραβίαση που μπορεί να συνεπάγεται παραβίαση του νόμου, της ηθικής, της καλής πίστης, της δημόσιας τάξης ή των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες του ISDIN, θα οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων πρόσβασης στον ιστότοπο, καθώς και σε πιθανή νομική αγωγή της ISDIN.

5) Διαφήμιση

Μέρη του ιστότοπου ενδέχεται να φιλοξενούν περιεχόμενο από διαφημιζόμενους και χορηγούς. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαφημιζόμενοι και οι χορηγοί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο που υποβάλλεται για συμπερίληψη στον Ιστότοπο συμμορφώνονται με όλους τους νόμους που ενδέχεται να ισχύουν. Η ISDIN δεν θα λογοδοτεί για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παρατυπίες που μπορεί να περιέχει το περιεχόμενο από τους διαφημιζόμενους και τους χορηγούς. Για να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με το διαφημιστικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα ιστότοπο, επικοινωνήστε με το νομικό μας τμήμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: consultas@isdin.com

6) Links τρίτων μερών

Αυτοί οι όροι αναφέρονται αποκλειστικά στον ιστότοπο και το περιεχόμενο της ISDIN και δεν ισχύουν για πιθανές συνδέσεις ή ιστότοπους τρίτων μερών που είναι προσβάσιμοι μέσω του διαδικτύου. Ο προορισμός αυτών των συνδέσεων δεν υπόκειται στον έλεγχο της ISDIN και η ISDIN δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου, για οποιουσδήποτε περαιτέρω συνδέσμους περιέχονται σε ιστότοπο τρίτου μέρους που έχει πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ISDIN ή για οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση των εν λόγω ιστότοπων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, για να ενημερώσουν το χρήστη για την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν αντιπροσωπεύει καθόλου την υποστήριξη της ISDIN για τον συνδεδεμένο ιστότοπο.

7) Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ISDIN, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του γραφικού σχεδιασμού, του πηγαίου κώδικα, των λογοτύπων, των κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Ομοίως, όλες οι εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα οποιουδήποτε είδους που περιέχονται στον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο. Η ISDIN δεν χορηγεί στον χρήστη οποιαδήποτε άδεια ή εξουσιοδότηση για προσωπική χρήση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα στον ιστότοπό της και στις υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αναπαραγωγή, η διανομή, η εμπορευματοποίηση, ο μετασχηματισμός και γενικά, οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, με οποιοδήποτε μέσο, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου αποτελεί παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ISDIN ή του ιδιοκτήτη του και / ή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

8) Περιορισμός ευθύνης

8.1. Ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε παραβιάσεις ενδέχεται να προκύψουν ή για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου, με την ISDIN, με τους συνεργάτες της ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στην ομάδα, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τις ενέργειες του χρήστη. Η ISDIN θα αναλάβει κάθε εύλογη προσπάθεια και μέτρα για την παροχή ενημερωμένων και αξιόπιστων πληροφοριών στον ιστότοπο. Ωστόσο, η ISDIN δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την απουσία σφαλμάτων ή τυχόν ανακρίβειες ή / και παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο μέσω αυτού του ιστότοπου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή νομικής, δικαστικής ή εξωδικαστικής ενέργειας που κινείται από τρίτους έναντι της ISDIN με βάση τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τις ζημίες που υπέστη η ISDIN ως αποτέλεσμα τέτοιων καταγγελιών ή νομικών ενεργειών.

8.2. Ευθύνη για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Η ISDIN δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν παρεμβολές, παραλείψεις, διακοπές, ιούς υπολογιστών, τηλεφωνικές βλάβες ή διακοπές στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος. Απαλλάσσεται επίσης από κάθε ευθύνη που θα μπορούσε να προκύψει από καθυστερήσεις ή διακοπές στη λειτουργία αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος που προκλήθηκαν από σφάλματα ή υπερφόρτωση τηλεφωνικής γραμμής ή του διαδικτύου, καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από παράνομες παρεμβολές εκτός του ελέγχου της ISDIN. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, την πρόσβαση στον ιστότοπο για συντήρηση, επισκευή, ενημέρωση ή βελτίωση.

8.3. Ευθύνη για το περιεχόμενο.

Με την εξαίρεση των ακραίων περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο, η ISDIN δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή ή δημοσίευση ή κάθε είδους δραστηριότητα που ασκείται σε κείμενα ή / και γραφικά που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς ο χρήστης να έχει λάβει προηγούμενη εξουσιοδότηση από τους κατόχους που απαιτούνται για τη χρήση ή την προβλεπόμενη χρήση του. Η ISDIN δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που αποστέλλει ο χρήστης όταν δεν γνωρίζει ότι οι αποθηκευμένες πληροφορίες είναι παράνομες ή βλάπτουν την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα τρίτου που είναι υπεύθυνος για αποζημίωση. Μόλις η ISDIN διαπιστώσει ότι φιλοξενεί δεδομένα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, θα ενεργήσει επιμελώς για να τα αφαιρέσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση τους. Σε κάθε περίπτωση, για να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις ενότητες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το νομικό τμήμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: consultas@isdin.com.

9) Τροποποίηση των όρων χρήσης.

Η ISDIN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ενημερώσει τους όρους χρήσης του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να τους συμβουλεύεται τακτικά.

10) Η ανάκληση και αναστολή του ιστότοπου.

Η ISDIN μπορεί να αποσύρει ή να αναστείλει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση την παροχή υπηρεσιών του ιστότοπου στους χρήστες που παραβιάζουν το περιεχόμενο αυτών των όρων.

11) Εφαρμογή του κώδικα Farmaindustria.

Ως φαρμακευτικό εργαστήριο, η ISDIN είναι μέλος της Εθνικής Εμπορικής Ένωσης της Ισπανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας (εφεξής “Farmaindustria”). Μια ένωση που περιλαμβάνει την μεγαλύτερη πλειοψηφία των καινοτόμων φαρμακευτικών εργαστηρίων και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 100% των πωλήσεων φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή στην Ισπανία. Ως μέλος της Farmaindustria, η ISDIN είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής της φαρμακευτικής βιομηχανίας του 2014, γεγονός που αποτελεί εγγύηση ότι η ISDIN, ως εργαστήριο, ενεργεί πάντα με δεοντολογικό, επαγγελματικό και υπεύθυνο τρόπο τόσο στις αλληλεπιδράσεις του με τους χρήστες, όσο και με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τις ιατρικές οργανώσεις και τους ασθενείς.

12) Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1. Η ISDIN θα λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή / και πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα δεδομένα, σύμφωνα με εκείνη που θεσπίστηκε από την Ισπανική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12.2. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα στην ISDIN μέσω των διαφόρων εντύπων που υπάρχουν στον ιστότοπο για το σκοπό αυτό. Αυτά τα έντυπα περιλαμβάνουν ένα νομικό κείμενο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οργανικός νόμος 151999 της 13ης Δεκεμβρίου και ο εκτελεστικός κανονισμός που εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα 17202007 21 Δεκεμβρίου.

12.3. Διαβάστε προσεκτικά το νομικό κείμενο πριν από την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων.

13) Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Η σχέση μεταξύ της ISDIN και του χρήστη διέπεται από την ισχύουσα Ισπανική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά υποβάλλεται στα δικαστήρια της χώρας του χρήστη. Η ISDIN θα διώξει ποινικά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και τυχόν εσφαλμένη χρήση του ιστότοπου, λαμβάνοντας όλα τα εφαρμοστέα αστικά και ποινικά μέτρα όπως προβλέπεται από το νόμο.