PRIVACYBELEID

ISDIN hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website.

Het doel van dit privacybeleid (hierna het “Privacybeleid” genoemd) is de beginselen vast te stellen die van toepassing zijn op ons gebruik van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. U gaat akkoord met dit gebruik wanneer u onze website gebruikt of, indien van toepassing, wanneer u zich registreert als gebruiker van de diensten die wij leveren. Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent en eventuele vragen over de toepassing ervan te stellen aan de juridische afdeling van ISDIN door een e-mail te sturen naar lopd@isdin.com.

Houd er rekening mee dat ons Privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, hetzij om het aan te passen aan nieuwe situaties die van invloed zijn op de dienstverlening, hetzij als gevolg van de invoegetreding van wetswijzigingen. Daarom nodigen wij u uit om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de voorwaarden die van toepassing zijn telkens wanneer u onze website bezoekt.

1) Bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verzameld door ISDIN, een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd te Calle Provençals, nr. 33, 08019 Barcelona, C.I.F. nr. A - 08.291.924, en ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, deel 2.066, blz. 18, bladnummer B-34.314.

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens aan ISDIN doorgeven via de verschillende formulieren die hiervoor in de verschillende delen van de website zijn opgenomen. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming.

Wij nodigen u uit om de wetteksten en dit Privacybeleid aandachtig door te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

2) Doel van de verwerking.

Door het aanvaarden van dit Privacybeleid geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die zijn opgenomen in de verstrekte registratieformulieren, evenals alle andere persoonsgegevens die hij direct of indirect verstrekt tijdens zijn relatie met ISDIN.

In dit verband informeren wij u dat uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand van ISDIN om de gebruiker te identificeren en hem/haar de verschillende diensten te kunnen leveren die hij/zij via onze website heeft aangevraagd.

In het kader van reclamecampagnes en wedstrijden heeft de verwerking van persoonsgegevens tot doel de personen aan deze campagnes te laten deelnemen die zich hebben ingeschreven en om ervoor te zorgen dat zij de prijzen kunnen verkrijgen die door lottrekking bij elk van deze evenementen worden uitgereikt. In dat geval is de verwerking onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn.

Daarnaast kunt u als gebruiker toestemming geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over ISDIN-producten, welke maximaal eens per week worden verstuurd, en voor het versturen van reclamecampagnes, via alle mogelijke media, maar in het bijzonder via e-mail.

Wat betreft de mogelijkheid om niet langer op elektronische wijze reclameberichten te ontvangen, zullen wij u hierbij regelmatig informeren over de eenvoudige en kosteloze procedure om u hiervoor uit te schrijven. ISDIN zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn op uw verzoek reageren.

U kunt uw recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet uitoefenen of uw toestemming voor het verzenden van elektronische reclameberichten intrekken door een schriftelijk verzoek te versturen naar de juridische afdeling van ISDIN, gevestigd te C/ Provençals nr. 33, 08019 Barcelona, of door een e-mail te versturen naar het volgende adres: lopd@isdin.com.

Daarnaast hebt u het recht richtlijnen te definiëren met betrekking tot de beschikking van uw persoonsgegevens in geval van overlijden. De gebruiker verbindt zich ertoe ISDIN te vrijwaren tegen alle verhaal of aanspraken van derden jegens haar die voortvloeien uit een schending door de gebruiker van een van de in dit Privacybeleid beschreven verplichtingen of tegen alle schadelijke gevolgen die direct of indirect verband houden met een dergelijke schending, en hij/zij verbindt zich ertoe ISDIN te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten en dergelijke die tegen haar kunnen worden uitgesproken, zonder beperking. ISDIN behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te beperken, op te schorten of te beëindigen van elke gebruiker die zich niet houdt aan dit Privacybeleid, de Voorwaarden of enige andere bijzondere bepaling vermeld op de website.

Dit recht kan ook worden uitgeoefend indien ISDIN een redelijk vermoeden heeft van een overtreding door de gebruiker van één van de bovenstaande bepalingen.

3) Gegevensverwerking en publicatie van beelden van minderjarigen.

ISDIN zal de toestemming van de ouders of voogden van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar eisen om hun persoonsgegevens te verwerken.

ISDIN garandeert dat zij de toestemming heeft verkregen van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, al naar gelang het geval, voor de verwerking van gegevens betreffende minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar. In dit verband wordt een minderjarige die deelneemt aan een door ISDIN georganiseerde reclamecampagne verzocht om de achternaam en voornamen, het postadres en het e-mailadres van een van zijn of haar ouders of voogd, om zijn of haar toestemming te verkrijgen, alsmede een kopie van de nationale identiteitskaart van de ouder of voogd en/of een kopie van het trouwboekje of uittreksel uit het rijksregister waaruit duidelijk de afstamming blijkt.

ISDIN behoudt zich het recht voor om de foto’s waarop minderjarigen staan en waarvan de gebruiker niet aan de voorschriften voldoet, onmiddellijk te verwijderen en kan, indien zij dit nodig acht, de gezichten verwijderen van minderjarigen die er incidenteel op staan of van personen die de bovengenoemde elementen niet hebben verstrekt.

Klachten met betrekking tot de op de website gepubliceerde beelden moeten worden gericht aan de juridische afdeling op het volgende adres: lopd@isdin.com.

4) Gegevensverwerking en publicatie van beelden van derden.

De gebruiker garandeert dat hij/zij de rechten van derden niet schendt en verklaart dat hij/zij in geval van publicatie van beelden waarop andere personen staan, systematisch de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor deze publicatie zal hebben verkregen van elk van hen. ISDIN behoudt zich het recht voor om foto’s die door een gebruiker zijn ingediend en waar een derde op staat onmiddellijk te verwijderen indien de gebruiker zich niet aan de voorschriften houdt.

De gebruiker kan om een klacht in te dienen met betrekking tot de op de website gepubliceerde beelden en om zijn/haar recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet uit te oefenen, een brief sturen naar ISDIN, gevestigd te C/Provençals nr. 33, 08019 Barcelona, of een e-mail sturen naar de juridische afdeling van ISDIN, naar het volgende adres: lopd@isdin.com.

5) Verstrekking van gegevens door de gebruiker.

De gebruiker is zich er volledig van bewust dat hij/zij door gebruik te maken van de verschillende delen van de website of door de publicatie of autorisatie ter publicatie van materiaal en informatie (gegevens, inhoud, commentaren, audiobestanden en afbeeldingen etc.) op de website, de mogelijkheid biedt aan derden om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens of die van derden. ISDIN is in dit verband niet aansprakelijk voor de gevolgen of schade die de gebruiker of een derde kan lijden als gevolg van de beslissingsvrijheid van de gebruiker om persoonsgegevens te delen.

Voordat de gebruiker de persoonsgegevens van derden aan de website verstrekt, moet hij/zij zijn/haar voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming verkrijgen, nadat hij/zij hem/haar op de hoogte heeft gebracht van de voorwaarden van dit Privacybeleid en van zijn/haar recht om deze persoonsgegevens te verwijderen.

Elke derde die zijn persoonsgegevens wenst te laten verwijderen, dient contact op te nemen met ISDIN, gevestigd te C/ Provençaals nr. 33, 08019 Barcelona, of een e-mail te sturen naar het volgende adres: Juridische afdeling, lopd@isdin.com.

De gebruiker verbindt zich ertoe ISDIN te vrijwaren tegen alle verhaal of aanspraken die voortvloeien uit het niet nakomen door de gebruiker van de in deze paragraaf omschreven verplichting en hij verbindt zich ertoe ISDIN te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten en dergelijke die ter zake tegen ISDIN kunnen worden uitgesproken.

6) Veiligheidsmaatregelen.

ISDIN informeert u dat zij de nodige veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard heeft genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en elke wijziging, verlies, verwerking en/of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen, rekening houdend met de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving. Dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.