ALGEMEEN PRIVACYBELEID

1) Inleiding en Verwerkingsverantwoordelijke

Het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op de bescherming van persoonsgegevens, is een van de waarden van AURIGA INTERNATIONAL NV (hierna “ISDIN”), met maatschappelijke zetel te Drève Richelle 159, 1410 Waterloo, België, die uiteengezet wordt in onze Ethische Code. Het doel van dit beleid is om uit te leggen hoe ISDIN, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens zal verwerken die verzameld kunnen worden via de verschillende formulieren en activiteiten die te vinden zijn op de ISDIN website: https://www.isdin.com/ en andere formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens, indien van toepassing. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt en alleen voor de doeleinden die hieronder in dit beleid worden uitgelegd.

2) Inzet voor privacy

ISDIN zet zich volledig in om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, aangezien dit een prioritaire doelstelling is voor ISDIN.

ISDIN heeft daarom besloten om de volgende principes toe te passen; privacy is de basis waarop alle verwerkingen worden geconfigureerd:

 • Transparantie, eerlijkheid en rechtmatigheid in de verwerking van gegevens is een van onze prioriteiten, dus wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen, zullen we u in het relevante privacybeleid naar behoren informeren over de doeleinden van deze verwerking.
 • Gegevens worden altijd verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • We zullen altijd gegevens verwerken die strikt adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is om de geïnformeerde verwerking uit te voeren, en we zullen u nooit verplichten om persoonsgegevens te verstrekken tenzij dit echt nodig is om de dienst te verlenen die u van ons vraagt.
 • De gegevens zullen altijd accuraat zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Waar mogelijk zullen we u eenvoudige manieren bieden om uw persoonsgegevens bij te houden. Daarom worden de gegevens niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • We zullen de gegevens verwerken op een manier die passende beveiliging van persoonsgegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

3) Doeleinden en rechtmatige grondslagen voor verwerking.

De belangrijkste doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de toepasselijke rechtmatige grondslagen zijn:

 • De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is uw uitdrukkelijke toestemming die voortvloeit uit de duidelijke bevestigende actie van deelname aan het initiatief.
 • Deelname aan activiteiten zoals schoonheidsroutinetests of tools die u kunnen helpen om de producten te kiezen die het beste bij uw behoeften passen. Dit type test is gebaseerd op vragen zoals: uw leeftijd, huidverzorgingsgewoonten, levensstijl, hobby's en vragen met betrekking tot uw huid, die bedoeld zijn om u te helpen bij het vinden van de meest geschikte producten volgens uw behoeften.
  We sturen u ook per e-mail uw gepersonaliseerde schoonheidsroutine of producten die geselecteerd zijn op basis van de gedetecteerde behoeften. Deze mededelingen zijn essentieel voor het juiste gebruik, de exploitatie en de correcte werking van het platform.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is uw uitdrukkelijke toestemming die voortvloeit uit de duidelijke bevestigende actie van deelname aan de activiteiten.
  Daarnaast, en zoals hieronder verder wordt uitgelegd, sturen we u, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, gepersonaliseerde marketingcommunicatie op basis van uw profiel, op basis van de informatie die u verstrekt tijdens de activiteiten waaraan u deelneemt, en op basis van uw surfgedrag en voorkeuren met betrekking tot ISDIN-producten (in overeenstemming met ons Cookiebeleid).
 • Om de commerciële relatie met u te beheren, de commerciële bezoeken van ons verkoopteam, leveringen van producten, startersdoses of promotiemonsters en facturering.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de (pre)contractuele relatie met u of, indien van toepassing (bijv. in zeer vroege stadia van onze relatie), ons gerechtvaardigd belang bij het ontwikkelen van een commerciële relatie met u.
 • Enquêtes sturen. ISDIN streeft naar kwaliteit in al haar diensten, dus we kunnen u enquêtes sturen om te achterhalen hoe tevreden u bent over het merk, de navigatie op de platforms, de kwaliteit van de producten, enzovoort.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke om onze zakelijke activiteiten en de levering van producten en diensten zo goed mogelijk uit te voeren, of toestemming, al naar gelang van toepassing.
 • U gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen met informatie over producten en diensten en informatie die voor u van belang kan zijn. We willen met u communiceren op een manier die is afgestemd op uw voorkeuren en interesses, door u ervaringen en mededelingen over ISDIN-producten aan te bieden die aansluiten bij uw voorkeuren en interesses via de verschillende kanalen waarvoor u ons uw contactgegevens geeft. Als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, kunnen wij een profiel aanmaken op basis van de gegevens die ISDIN over uw activiteit heeft, met inbegrip van door u verstrekte informatie (zoals leeftijd, geslacht, huidtype, huidverzorgingsgewoonten, hobby's), evenals informatie die afkomstig is van deelname aan andere activiteiten of campagnes die door ISDIN worden gepromoot, schoonheidsroutines, enquêtes, surfgewoonten en voorkeuren voor consumptie van ISDIN-producten (in overeenstemming met ons Cookiebeleid), evenals persoonsgegevens die zijn afgeleid van de QR Scan van ISDIN's producten (inclusief de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, voor zover u ons hiervoor expliciet toestemming geeft), zodat ze samen kunnen worden geraadpleegd en ISDIN in staat stellen om te communiceren op een manier die is afgestemd op uw interesses.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door middel van de link of knop voor dit doel in elk van de communicaties, of door uw wens om uw toestemming in te trekken kenbaar te maken via de e-mail die hieronder wordt vermeld in het gedeelte "Uitoefening van rechten en klachten".
 • Om uw klachten, vragen en verzoeken over producten of diensten te behandelen en af te handelen. Deze verwerking kan de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens omvatten.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is uw toestemming die voortvloeit uit de duidelijke bevestigende handeling die het gebruik van het contactformulier impliceert en het vrijwillig verstrekken van bepaalde informatie (die bijzondere categorieën van persoonsgegevens kan omvatten) voor dergelijke doeleinden.
 • Om uw vragen over mogelijke bijwerkingen van onze producten te behandelen en af te handelen.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking. Ook ten aanzien van de bijzondere categorieën, en in het bijzonder de gezondheidsgegevens die de verwerking met zich mee kan brengen, houden de omstandigheden die de verwerking mogelijk maken verband met het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, alsmede met het algemeen belang dat gericht is op het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Om uw sollicitatie als werknemer in behandeling te nemen en te beheren, als u ons uw curriculum vitae stuurt.
  De rechtmatige grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene die voortvloeit uit de duidelijke bevestigende handeling waarmee zijn of haar curriculum vitae wordt verzonden.

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaronder wij werken.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om onze eigen gerechtvaardigde belangen te behartigen, voeren we een afwegingstoets uit (beschikbaar op verzoek) om te controleren of deze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of rechten.

4) Delen van gegevens

Uw gegevens kunnen openbaar worden gemaakt / beschikbaar worden gesteld aan:

 • Andere bedrijven binnen de ISDIN groep voor interne administratieve doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze wereldwijde activiteiten te beheren of soms zelfs als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met u of als gevolg van wettelijke verplichtingen.
 • Bepaalde leveranciers die diensten leveren aan ons bedrijf, zoals het versturen van gepersonaliseerde marketingcommunicatie, het opslaan van gegevens of webpagina’s, maar die de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.
 • Bevoegde gerechtelijke en/of administratieve autoriteiten: (i) indien daartoe verplicht door de wet of een gerechtelijke procedure, of (ii) in antwoord op een verzoek van de bevoegde overheidsinstanties, of (iii) in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure.
 • Verzekeraars met wie een verzekering is afgesloten aan wie de gegevens zullen worden doorgegeven in geval van een negatieve reactie, om de nodige stappen te ondernemen in overeenstemming met de verzekeringsovereenkomst.

5) Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Sommige van de ontvangers van gegevens die in het bovenstaande gedeelte worden genoemd, kunnen zich in landen bevinden die geen adequaat beschermingsniveau hebben (zoals de Verenigde Staten, China of LATAM-landen waaronder Mexico en Colombia). Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om dergelijke gegevens te verstrekken aan internationale serviceproviders, als dit nodig is om u de gevraagde dienst te leveren of om u de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen bieden.

In ieder geval zal ISDIN ervoor zorgen dat passende waarborgen worden getroffen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd, zoals:

 • Door de EU goedgekeurde standaardclausules: Dit zijn contracten die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en die voldoende waarborgen bieden dat de verwerking voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Certificeringen door derden.

Neem voor meer informatie over de gepaste veiligheidsmaatregelen contact met ons op via onderstaande gegevens.

6) Duur van de verwerking en bewaartermijn

ISDIN zet zich in om persoonsgegevens te verwerken zolang deze echt nuttig voor ons zijn en wij u door het gebruik ervan een hoogwaardige service kunnen bieden. Wij zullen daarom alle gepaste en redelijke inspanningen leveren om de verwerking en bewaartermijn van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. In dit verband zullen wij u op elk gegevensverzamelingsformulier informeren over de verwachte periode van verwerking en/of bewaring van uw persoonsgegevens. Met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten beschreven in dit beleid, zal ISDIN uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de volgende criteria:

 • In het geval van klantenservice worden uw gegevens bewaard zolang de relatie met u duurt en daarna gedurende de maximale verjaringstermijn waarbinnen enige aansprakelijkheid kan voortvloeien uit uw consultatie of gebruik van onze producten en in elk geval gedurende de wettelijk vastgestelde termijn.
 • Voor verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming (bijv. de ontvangst van marketingcommunicatie) bewaren we uw persoonsgegevens totdat u deze toestemming intrekt; of, voor verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang, bewaren we deze totdat u bezwaar maakt tegen deze verwerking (en zolang dit gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uw belangen en rechten).
 • Wat betreft de gegevens die worden verwerkt om bijwerkingen te beheren, worden uw gegevens bewaard zolang er een aansprakelijkheid kan ontstaan naar aanleiding van uw consult of gebruik van onze producten en in elk geval gedurende de wettelijk vastgestelde periode.

In elk geval, en zelfs als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kunnen we ze bewaren en opslaan, onder passende blokkering, voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ze beschikbaar te stellen aan de autoriteiten die bevoegd zijn in de verschillende toepasselijke aangelegenheden.

7) Uitoefening van rechten en klachten

toepasselijke wetgeving. Hieronder volgt een korte uitleg van elk recht, om het voor u makkelijker te maken deze uit te oefenen:

 • Recht van inzage: U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen of ISDIN al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en om inzage te krijgen tot deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Uw gegevens blijven altijd van u en u kunt ons te allen tijde vragen deze te corrigeren als de gegevens in onze administratie onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing: U kunt te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te wissen. Zoals aangegeven in het gedeelte over gegevensbewaring hierboven, dient u er echter rekening mee te houden dat in bepaalde omstandigheden de naleving van de huidige wetgeving de effectieve uitoefening van dit recht in de weg kan staan.
 • Recht van bezwaar:U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van het algemeen belang of gerechtvaardigd belang.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ISDIN via het e-mailadres privacy.be@isdin.com met de juiste identificatie.

Houd er rekening mee dat u altijd een klacht kunt indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig hebben verwerkt of dat wij uw verzoeken of rechten niet hebben nageleefd. In België is deze bevoegde autoriteit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8) Vertrouwelijkheid en beveiliging bij gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe deze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en discretie te verwerken en alle veiligheidsmaatregelen te treffen die wij passend en redelijk achten.

In dit verband verklaart en garandeert ISDIN dat het alle technische middelen tot zijn beschikking heeft om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de door gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen.

9) Sociale netwerken

Sociale netwerken maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers en wij hebben verschillende ISDIN profielen voor hen gemaakt.

Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om lid te worden van ISDIN’s pagina’s of groepen op verschillende sociale netwerken.

U moet er echter rekening mee houden dat, tenzij we uw gegevens rechtstreeks opvragen (bijvoorbeeld via marketingacties, wedstrijden, promoties of op een andere geldige manier), uw gegevens toebehoren aan het betreffende sociale netwerk, dus we raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig te lezen en uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van gegevens in te stellen.

10) Contacte con ISDIN

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: