ISDIN Ethische Code

Deze Code dient om e principes en basisregels van professioneel, ethisch en verantwoordelijk gedrag vast te leggen voor alle werknemers van de ISDIN-groep, ongeacht waar ze werken.

Deze Code biedt gemeenschappelijke principes die basis vormen van al het andere beleid en procedures die door ISDIN worden geïmplementeerd, en die de kern uitmaken van het interne normenstelsel van het bedrijf. Daarom wordt al het beleid en de interne procedures in de geest van deze Code geïnterpreteerd.

Principes waaruit de Code bestaat

1

NAVOLGING VAN REGELGEVING

We zorgen ervoor dat we altijd de wet volgen.

2

WAARDIGHEID, GELIJKHEID EN VEILIGHEID

We promoten diversiteit en respecteren de persoonlijke waardigheid van onze werknemers door optimale arbeidsomstandigheden te beschermen.

3

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

We baseren ons werk op creativiteit, innovatie en respect voor het intellectuele eigendomsrecht van anderen.

4

KWALITEIT EN VEILIGHEID

We bieden onze klanten producten aan met een hoog niveau van uitmuntendheid, kwaliteit, eerlijke reclame en veiligheid.

5

BELANGENCONFLICTEN

We handelen in het beste belang van ISDIN, en zetten daarbij onze eigen belangen en die van betrokken derden opzij.

6

GELIJKE KANSEN

We onderhouden een cultuur van selectie en loopbaanplanning die gebaseerd is op verdienste en gelijke voorwaarden.

7

EERLIJKE CONCURRENTIE EN KWALITEITSVOLLE RECLAME

We staan voor eerlijke reclame en gezonde en vrije concurrentie.

8

PRIVACY

We waarderen en beschermen onze vertrouwelijke informatie en respecteren de vertrouwelijke informatie van anderen en hun persoonsgegevens.

9

RESPECT VOOR GOEDEREN EN EIGENDOMMEN

We respecteren goederen en eigendommen, zowel die van het bedrijf als die van derden, en volgen de wetgeving ter bestrijding van fraude en witwaspraktijken.

10

BETREKKINGEN MET DERDEN

We veroordelen alle vormen van omkoperij en corruptie, zowel van openbare als privé-entiteiten. Cadeaus en invitaties die een inbreuk op dit principe vormen, wijzen we af.

11

BIO-ETHISCH ENGAGEMENT

We promoten bio-ethisch bewustzijn in het hele bedrijf.

12

DUURZAAMHEID

We helpen ISDIN bij het verbeteren van onze sociale omgeving en het milieu.

B-Right-kanaal

Dit is het B-Right-kanaal, het interne informatiesysteem van ISDIN dat beschikbaar is voor professionals en derden.

Heb je vragen over hoe je de Ethische Code moet interpreteren? Bevind je je in een situatie die niet onder een van deze principes valt? Wil je een situatie melden die niet in overeenstemming is met de principes van de Ethische Code?

Via het B-Right kanaal kun je snel, gemakkelijk en veilig potentiële of daadwerkelijke overtredingen melden met betrekking tot de Ethische Gedragscode van ISDIN, interne of externe regelgeving die van toepassing is op de organisatie.

Je hebt toegang tot het B-Right Channel via de volgende link: https://isdin.integrityline.com/?lang=nl

Voor alle vragen met betrekking tot het B-Right Channel, de Ethische Gedragscode, de interne regels of andere aspecten in verband met Compliance (Naleving), kunt u deze stellen via de sectie “Heeft u een vraag?” van het B-Right-kanaal.

De ethische cultuur van ISDIN ligt in ieders handen. Bedankt voor het vertrouwen in het B-Right-kanaal.