GEBRUIKSVOORWAARDEN

1) Identificatiegegevens.

U bezoekt de website www.isdin.com die eigendom is van ISDIN, S.A. (hierna “ISDIN” genoemd).

ISDIN is een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd te Calle Provençals, nr. 33, 08019 Barcelona, C.I.F. nr. A - 08.291.924, en ingeschreven in het handelsregister van Barcelona, deel 2.066, blz. 18, bladnummer B-34.314.

Het telefoonnummer van ISDIN is 932402020 en het e-mailadres is consultas@isdin.com.

2) Aanvaarding door de gebruiker.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website www.isdin.com (hierna de “website” genoemd) die ISDIN ter beschikking stelt van internetgebruikers. Gebruiker verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de website, erdoor bladert, deze gebruikt of aan de diensten en activiteiten van de website deelneemt.

Toegang tot de website houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden in.

ISDIN kan via de website diensten of reclamecampagnes van tijdelijke aard voorstellen die, voor zover van toepassing, zullen worden onderworpen aan bijzondere voorwaarden die in elk specifiek geval ter kennis van de gebruikers zullen worden gebracht. Voor alle zaken die niet in de bijzondere voorwaarden worden behandeld, zijn de bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen beide hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

3) Toegang tot de site en wachtwoorden.

In het algemeen is geen voorafgaande registratie als gebruiker vereist voor toegang tot en gebruik van de website, onverminderd het feit dat een dergelijke registratie vereist kan zijn om bepaalde diensten of inhoud van de website te kunnen gebruiken.

In gevallen waarin registratie vereist is om toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, worden de bij de registratie verkregen gebruikersgegevens beschermd door wachtwoorden die door de gebruikers zelf worden gekozen.

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. De gebruiker dient ISDIN onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account of van elke inbreuk op de beveiliging van de website waarvan hij kennis heeft.

ISDIN kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de gebruikers voor de openbaarmaking van hun persoonsgegevens aan derden waarvan de oorzaak niet rechtstreeks aan ISDIN is toe te schrijven, noch voor het gebruik van deze gegevens door derden buiten ISDIN.

Niettegenstaande het voorgaande hebben alleen gebruikers die beroepsmatig op het gebied van de gezondheidszorg werkzaam zijn, toegang tot de informatie op de website over geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een medisch voorschrift.

4) Correct gebruik van de website.

ISDIN kan interactieve ruimtes zoals blogs, forums en ruimtes voor communicatie tussen de geregistreerde gebruikers beschikbaar stellen op haar eigen website of op haar eigen satellietsites, voor opleidingsdoeleinden met betrekking tot gezondheid, zodat ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld en onderwerpen kunnen worden besproken op basis van de persoonlijke ervaring van elk individu. Daartoe moet of mag de gebruiker te allen tijde:

· De persoonsgegevens beschermen van derden waarnaar hij verwijst.

· De inhoud en de diensten van de website gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Voorwaarden, de goede praktijken en de openbare orde.

· Geen politieke, racistische of xenofobe opvattingen uiten.

· Geen illegale activiteiten bevorderen of stimuleren.

· Altijd respect aan de dag leggen voor de meningen en opmerkingen van andere gebruikers.

· Geen beledigende, lasterlijke, aanstootgevende, seksueel getinte of bedreigende opmerkingen maken.

· Zich onthouden van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over ISDIN, haar bestuurders, werknemers, de website of de inhoud ervan.

· Geen teksten, materialen, meningen van derden gebruiken die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten.

· Geen beelden van derden publiceren (groot, noch klein) zonder hun voorafgaande toestemming of in strijd met de toepasselijke wetgeving.

· De toegang van andere gebruikers tot de website niet belemmeren door overbelastend gebruik van de computersystemen via welke ISDIN haar diensten verleent, en geen handelingen stellen die schade kunnen toebrengen aan deze systemen of diensten, deze kunnen onderbreken of er fouten in veroorzaken.

· Geen valse gebruikersaccounts of gebruikersaccounts in naam van derden aanmaken die hiertoe geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

· Geen programma’s, virussen, macro’s, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische schakelingen of tekensequenties introduceren die wijzigingen in de computersystemen van ISDIN of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken.

Daarnaast behoudt ISDIN zich het recht voor om op elk moment en eenzijdig de commentaren en/of foto’s die in een van de onderdelen van de website worden gehost te verwijderen, indien er aanwijzingen zijn dat de commentaren en/of foto’s inbreuk maken op wettelijke bepalingen, inbreuk maken op de rechten van derden, of worden gebruikt voor reclamedoeleinden (SPAM), en telkens wanneer ISDIN dit passend acht.

Elke herhaalde of ernstige schending van deze Voorwaarden, alsook elke schending van de wetgeving, de goede trouw, de openbare orde of de beginselen die van toepassing zijn op de activiteiten van ISDIN, zal leiden tot het verlies van het recht op toegang tot de website, alsook tot de gerechtelijke stappen die ISDIN passend acht.

5) Reclame.

Een deel van de website kan reclame of gesponsorde inhoud bevatten. Adverteerders en sponsors zijn in dit geval als enige verantwoordelijk voor het waarborgen dat de materialen die voor opname op de website ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de wetten die in elk geval van toepassing zijn.

ISDIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden in de reclame of gesponsorde inhoud. Voor het indienen van een claim met betrekking tot de reclame op deze website kunt u contact opnemen met de juridische afdeling door een e-mail te sturen naar het volgende adres: consultas@isdin.com

6) Links van derden.

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de website en de inhoud van ISDIN en zijn niet van toepassing op links of websites van derden die via de website toegankelijk zijn.

De bestemming van deze links valt niet onder de controle van ISDIN, en ISDIN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte webpagina’s, noch voor de links die zijn opgenomen in een webpagina die toegankelijk is vanaf de website van ISDIN, noch voor wijzigingen of updates van deze pagina’s.

De links worden uitsluitend verstrekt om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over een bepaald onderwerp, en het opnemen van een link betekent niet dat ISDIN de bestemmingswebpagina goedkeurt.

7) Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud van de website de exclusieve eigendom van ISDIN, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de grafische lay-out, de broncode, de logo’s, de teksten, de afbeeldingen, de illustraties, de foto’s en de andere elementen die op de website verschijnen. Bovendien zijn alle handelsnamen, handelsmerken of andere onderscheidende tekens op de website wettelijk beschermd.

ISDIN verleent geen enkele vorm van licentie of machtiging voor persoonlijk gebruik aan de gebruiker met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten of andere rechten met betrekking tot haar website en de daarop aangeboden diensten.

In dit verband erkent de gebruiker dat de reproductie, distributie, commercialisatie, transformatie, en meer in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie, voor welk doel dan ook, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van ISDIN of de eigenaar daarvan.

8) Aansprakelijkheidsregime.

8.1. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor inbreuken die hij begaat of schade die hij kan teweegbrengen door zijn gebruik van de website; ISDIN, haar partners, groepsmaatschappijen, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de gebruiker.

ISDIN zal alle redelijke inspanningen leveren en alle redelijke middelen gebruiken om actuele en relevante informatie op de website te verstrekken. Desalniettemin geeft ISDIN geen garanties met betrekking tot de afwezigheid van fouten of onnauwkeurigheden en/of weglatingen in de via deze website toegankelijke inhoud.

De gebruiker vrijwaart ISDIN tegen alle verhaal of aanspraken van derden jegens haar voor zijn gebruik van de website of tegen alle schadelijke gevolgen die direct of indirect verband houden met zijn gebruik van de website en verbindt zich ertoe ISDIN te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten en dergelijke die tegen haar kunnen worden uitgesproken, zonder beperking.

8.2. Verantwoordelijkheid voor de werking van de website.

ISDIN wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen, onderbrekingen of andere problemen die de werking van het elektronische systeem kunnen beïnvloeden.

Bovendien wijst ISDIN alle verantwoordelijkheid af voor vertragingen of blokkades in de werking van dit elektronische systeem die worden veroorzaakt door storingen of overbelastingen op telefoonlijnen of op het internet, of voor schade die wordt veroorzaakt door derden door frauduleuze indringing die buiten de controle van ISDIN vallen.

ISDIN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website tijdelijk op te schorten voor onderhoud, reparatie, updates of verbeteringen.

8.3. Verantwoordelijkheid voor de inhoud.

ISDIN kan niet aansprakelijk worden gesteld, behoudens in gevallen waarin dit wettelijk vereist is, voor schade veroorzaakt door het gebruik, de reproductie, de distributie of de openbare communicatie of elke andere activiteit met betrekking tot teksten en/of foto’s die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van derden, wanneer de gebruiker niet de voorafgaande noodzakelijke toestemming van de houders van deze rechten heeft verkregen voor het gebruik dat hij daarvan heeft gemaakt of schikt te maken.

ISDIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door de gebruiker verzonden gegevens indien zij niet op de hoogte is van het feit dat dergelijke opgeslagen gegevens illegaal zijn of inbreuk maken op de eigendommen of rechten van een derde waarvoor een vergoeding verschuldigd is. ISDIN verbindt zich ertoe om dergelijke gegevens zorgvuldig te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderen zodra ISDIN ervan op de hoogte is dat dergelijke gegevens worden gehost.

Voor claims met betrekking tot de inhoud die is opgenomen in enig deel, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling door een e-mail te sturen naar het volgende adres: consultas@isdin.com.

9) Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden.

ISDIN behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te ontwikkelen en bij te werken; de gebruiker wordt daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

10) Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

ISDIN kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de dienstverlening van de website aan de gebruikers die deze Voorwaarden niet naleven, beëindigen of opschorten zonder dat dit tegenover hen hoeft te worden gemotiveerd.

11) Naleving van de gedragscode van de farmaceutische industrie.

Als farmaceutisch laboratorium is ISDIN lid van de Spaanse Nationale vereniging van de farmaceutische industrie (hierna de “Farmaceutische industrie” genoemd), een vereniging die de meerderheid van de innovatieve farmaceutische laboratoria samenbrengt die bijna de gehele verkoop van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een medisch voorschrift vertegenwoordigen in Spanje.

Als lid van de Farmaceutische industrie verbindt ISDIN zich ertoe om de bepalingen van de Gedragscode voor goede praktijken voor de Farmaceutische industrie van 2014 na te leven en zo te garanderen dat het gedrag van ISDIN als laboratorium altijd ethisch, professioneel en verantwoordelijk is, zowel ten opzichte van de gebruikers als ten opzichte van gezondheidswerkers, medische organisaties en patiëntenorganisaties.

12) Bescherming van persoonsgegevens.

12.1. ISDIN neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking en/of toegang daartoe te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

12.2. De gebruiker kan zijn persoonsgegevens aan ISDIN doorgeven via de verschillende formulieren die hiervoor in de verschillende delen van de website zijn opgenomen. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming.

12.3. Wij nodigen u uit om de wetteksten aandachtig door te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

13) Toepasselijk recht en jurisdictie.

De relatie tussen ISDIN en de gebruiker wordt beheerst door het Franse recht en elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker.

ISDIN zal juridische stappen ondernemen tegen elke niet-naleving van deze Voorwaarden en tegen elk oneigenlijk gebruik van de website door alle burgerrechtelijke en strafrechtelijke rechtsmiddelen te laten gelden die haar op grond van de wet ter beschikking staan.